Thiết kế báo cáo động cho tài chính kế toán trong Odoo
Tạo báo cáo động là một trong những công cụ quan trọng của Odoo. Bạn có thể tạo nhiều mẫu báo cáo về các chức năng khác nhau của doanh nghiệp mình, từ các báo cáo tổng hợp cho đến báo cáo chi tiết (drilldown), báo cáo dạng bảng quay (pivot table).

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người quản lý nói chung dựa vào đó để nắm bắt, kiểm soát cũng như đưa ra các quyết định kinh tế như: Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay thu hẹp...

Truy cập Kế toán > Báo cáo: Các mẫu báo cáo đặc thù được Odoo phát triển sẽ hiển thị cho phép lựa chọn báo cáo mong muốn.

Bảng cân đối kế toán

Odoo phát triển mẫu báo cáo tài chính phù hợp theo chuẩn Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt các thông tin. 

Xem Bảng cân đối kế toán (B01-DN) 


Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn cách xem báo cáo như không so sánh (tức là chỉ hiện các phát sinh của thời gian xem), So sánh với kỳ trước/cùng kỳ năm trước hay tùy chỉnh khác, các tùy chọn theo nhu cầu để có cái nhìn tổng quát cũng như dễ dàng phân tích các phát sinh chi tiết.

Tại các chỉ tiêu chung, có thể mở rộng để xem chi tiết cũng như link đến sổ cái hoặc phát sinh kế toán của tài khoản, hoặc viết ghi chú để ghi nhớ lần sau xem lại. Ví dụ như xem phát sinh kế toán tiền mặt 1111.