4 kinh nghiệm chuyển đổi số cho các dự án CNTT tại các địa phương
Kinh nghiệm của Nghệ An từ việc áp dụng nghiên cứu 03 mô hình: Giải pháp chuyển đổi số cấp xã về chính quyền số; Giải pháp chuyển đổi số cấp xã về kinh tế số; Giải pháp chuyển đổi số cấp xã về xã hội số.

Công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tạo ra sự thay đổi có tính đột phá trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc tạo ra những nhân tố mới cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. CNTT tin cũng mở ra triển vọng trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học.

Để triển khai mô hình trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh cho phép triển khai Đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và đề xuất giải pháp, mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là tóm tắt 4 bài học kinh nghiệm từ đề tài này.

Thứ nhất:  Yếu tố con người đóng vai trò quyết định, chuyển đổi số là chuyển đổi về nhận thức. Những nơi triển khai thành công đều có sự vào cuộc quyết liệt và thống nhất của người đứng đầu. Đây phải là những người nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết dứt điểm công việc, không cần phải là người thành thạo về công nghệ, nhưng luôn có mong muốn tìm hiểu, học hỏi, triển khai quyết liệt.

Thứ hai: Văn bản hóa nhanh, kế hoạch chi tiết, huy động được các đoàn thể tham gia.

Thứ ba: Công nghệ không phải vấn đề, mà mấu chốt là phải tìm ra bài toán để giải quyết một cách bền vững: Trong phạm vi thí điểm, việc hỗ trợ chủ yếu là sử dụng các công nghệ đơn giản, có sẵn để giải quyết vấn đề tại địa phương. Vấn đề quan trọng là tìm ra những bài toán có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đến đời sống hàng ngày để giải quyết, mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thì sẽ được đón nhận, lan tỏa, sẽ tiếp tục thành công sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Thứ tư: Chuyển đổi số nên bắt đầu tư người trẻ tuổi. Những người này dễ dàng tiếp cận công nghệ, giúp để triển khai nhanh, tạo lan tỏa và bền vững. Qua đó sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức, tự khám phá và tìm tòi các dịch vụ công nghệ số khác trên thế giới số.

Nguồn: Trung tâm CNTT Nghệ AnKinh nghiệm ứng dụng CNTT tại một số địa phương