Checklist công việc cần thực hiện trước khi triển khai phân hệ kế toán Odoo Accounting
Cài đặt phân hệ kế toán Odoo là một quá trình gồm nhiều bước. Bài viết này sẽ trình bày các công việcchi tiết trước khi vận hành chạy thật hệ thống kế toán toàn diện.

3 tuần trước khi triển khai Odoo Accounting:

 • Cài đặt hệ thống kế toán theo mô hình công ty
 • Cài đặt hệ thống tài khoản
 • Lên kế hoạch sao lưu (backup) dữ liệu
 • Cài đặt cấu hình các loại thuế
 • Cài đặt danh mục sản phẩm
 • Điều chỉnh và xây dựng các mẫu in, báo cáo theo mẫu của doanh nghiệp

1 tuần trước khi triển khai (Tương tự nghiệm thu UAT)

 • Chuẩn bị dữ liệu kế toán
  • Tài sản
  • Chi phí trả trước
  • Dữ liệu công nợ của các khách hàng
 • Tạo các sổ kế toán gồm ngân hàng, tiền mặt, sổ hoạt động
 • Chạy thử các hoạt động kế toán hàng ngày

1 ngày trước khi triển khai (Pre-launching)

 • Xuất dữ liệu cần chạy chính thức
 • Nhập (import) dữ liệu tồn kho
 • Nhập (import) dữ liệu bút toán đầu kỳ

Chạy chính thức (GO-LIVE)

 • Kích hoạt hệ thống vận hành như phần mềm thông thường
 • Xác nhận dữ liệu tồn kho đã được nhập
 • Lên kế hoạch cho các hoạt động bảo trì hệ thống


Giải pháp quản trị nhân lực ALL-IN-ONE hiện đại với Odoo HRM
Trong Odoo, module HRM giúp quản lý nhân viên hiệu quả từ thông tin chi tiết về nhân viên, nghỉ phép và chuyên cần, lương, chi phí, ...