Mô hình tháp thông tin DIKW - Con đường đưa doanh nghiệp lên đỉnh cao của sự thông thái
Tháp DIKW là gì? Đây là một mô hình rất nổi tiếng về các cấp bậc, sơ khai nhất là tầng dữ liệu thô Data (các số liệu, dữ kiện, ...) trải qua nhiều bước được nhào nặn, tổng hợp, nghiên cứu, các data "thô sơ" này trở thành Wisdom - Sự Thông Thái của con người!

Tháp DIKW Là Gì?

(DIKW pyramid or DIKW hierarchy)

Đây là một mô hình rất nổi tiếng về các cấp bậc, sơ khai nhất là tầng dữ liệu thô Data (các số liệu, dữ kiện, ...) trải qua nhiều bước được nhào nặn, tổng hợp, nghiên cứu, các data "thô sơ" này trở thành Wisdom - Sự Thông Thái của con người!

 Có thể hình dung Data như tầng "phân bón" cho cây, qua các bước chuyển đổi chất, data sẽ chuyển thành thông tin (information), tiếp đến được khái quát thành kiến thức (knowledge) và tổng hợp thành tri thức thông thái (wisdom). Wisdom chính là trái ngọt của cây kim tự tháp DIKW. 

Với mô hình tháp, mỗi tầng trên đều là kết tinh, tinh hoa của các tầng dưới nó, là sự đột phá rất lớn trong quá trình chuyển đổi. Thông tin qua từng tầng sẽ được xử lý, phân loại, chuyển hóa trước khi đạt đến điểm "turning point" - điểm đột phá để dẫn thông tin lên tầng trên.


Giải mã mối quan hệ các thông tin được liên kết như thế nào khi đi qua các tầng

Level 1: Tầng Data

  • Là 1 dạng "thông tin" ở mức thấp.
  • Là các nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu một vấn đề nào đó (liên quan đến số liệu, bảng biểu, ...)
  • Các dữ liệu "fact" như sự thật hiển nhiên, chân lý, có thể được chứng minh với bằng chứng. 

Thật dễ hiểu, data chỉ là dữ liệu "thô" (có thể được thu thập từ trước, hoặc import từ các ứng dụng thứ 3, hoặc thông qua các thiết bị cảm biến truyền data theo thời gian thực)

Dạng này không thường gặp trên các nguồn đọc thông thường như sách báo, tạp chí (các sách báo khi rewrite sẽ phải xử lý data, thêm hình ảnh, video, infographics để có thể hấp dẫn, lôi cuốn được độc giả). Có thể xem đây là dữ liệu từ thượng nguồn (upstream) đổ về.

Thí dụ:

  • Các cảm biến thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ...
  • Câu trả lời đơn lẻ trong Bảng hỏi khảo sát - Questionnaire