Khác nhau giữa MRP I và MRP II?
Hoạch định nguồn lực sản xuất (tiếng Anh: Manufacturing Resource Planning, viết tắt: MRP II) là một hệ thống thông tin tích hợp được sử dụng bởi các doanh nghiệp, được phát triển từ hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP).

MRP I

Một hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là một hệ thống dựa trên dự báo bán hàng được sử dụng để lên lịch giao hàng và số lượng nguyên liệu, với các giả định về các đơn vị máy móc và lao động cần thiết để thực hiện dự báo bán hàng.

MRP II

Là một hệ thống thông tin tích hợp được sử dụng bởi các doanh nghiệp. Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP II) được phát triển từ hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Materials Requirement Planning - MRP) bằng cách tích hợp các dữ liệu bổ sung, ví dụ như nhu cầu tài chính và nhân viên.

MRP II là một phần mở rộng của hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP I). Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là một trong những hệ thống thông tin tích hợp dựa trên phần mềm đầu tiên được thiết kế để cải thiện năng suất cho doanh nghiệp.

Hệ thống MRP II  được thiết kế để tập trung, tích hợp và xử lí thông tin để đưa ra quyết định hiệu quả trong việc lập kế hoạch, thiết kế kĩ thuật, quản lí hàng tồn kho và kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Cả MRP và MRP II đều được coi là tiền thân của hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP), đây là một quá trình trong đó một công ty, thường là nhà sản xuất, quản lí và tích hợp các phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mình.

Một số nhà cung cấp phần mềm MRP II phổ biến vào đầu năm 2020 là: IQMS, Fishbowl, Factory Edge, Prodsmart, Abas, Oracle Netsuite Manufacturing Edition, Epicor, S2K Enterprise…

Khác nhau giữa MRP I và MRP II?