Business Rule là gì?
Business rule là các quy tắc nghiệp vụ đã được chuẩn hóa theo cách phù hợp với ngữ cảnh sử dụng phần mềm.

Quy Tắc Nghiệp Vụ Là Gì?

Các quy tắc nghiệp vụ (business rule) được thu thập từ người dùng khi thu thập các yêu cầu. Quá trình thu thập yêu cầu là rất quan trọng và kết quả của nó phải được người dùng xác nhận trước khi thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng. Nếu các quy tắc nghiệp vụ không chính xác, thiết kế sẽ không chính xác, và cuối cùng ứng dụng được xây dựng sẽ không hoạt động như mong đợi của người dùng. Các quy tắc nghiệp vụ được sử dụng để xác định cardinality (bản chất của nghiệp vụ) và connectivity (có tính chất kết nối).

Không giống như các flow nghiệp vụ trong kinh doanh, trong tương tác phần mềm, business rule là các quy tắc nghiệp vụ đã được chuẩn hóa theo cách phù hợp với ngữ cảnh sử dụng phần mềm. 


Ví dụ sơ đồ về Business Rule trong quy trình phê duyệt cấp kinh phí

Một số ví dụ về các quy tắc nghiệp vụ là:

  • Một giáo viên có thể dạy nhiều học sinh.
  • Một lớp học có thể có tối đa 35 học sinh.
  • Một khóa học có thể được dạy nhiều lần, nhưng chỉ bởi một người hướng dẫn.
  • Không phải tất cả giáo viên đều dạy

Các quy tắc nghiệp vụ đã được diễn giải theo cách hiểu ngữ cảnh phần mềm:

  • Ảnh chứng chỉ khi xuất bản lên Web phải được gắn "watermark" tự động để chống copy.
  • Sản phẩm khuyến mại chỉ được xuất hiện đối với người dùng đăng ký tài khoản và đã từng giao dịch trên 1.000.000 VNĐ trên Web bán hàng.

Nguồn: TIGO


Cloudinary - Nền tảng lưu trữ media số một thế giới
Chuyển đổi, tối ưu và phân phối tài sản số trên nền tảng lưu trữ đám mây với dịch vụ hàng đầu Cloudinary.