Phân loại các dịch vụ công cấp độ 1, 2, 3, 4
Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Vậy dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4 có gì khác nhau?


Theo Thông tư 32/2017/TT-BTTTT, yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản sau:

 • Tên thủ tục hành chính;
 • Trình tự thực hiện;
 • Cách thức thực hiện;
 • Thành phần, số lượng hồ sơ;
 • Thời hạn giải quyết;
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
 • Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi rõ kết quả cuối cùng của việc thực hiện thủ tục hành chính;
 • Thông tin nếu có về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí;\
 • Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua môi trường mạng);
 • Văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp về thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản như dịch vụ công trực tuyến mức độ 1;
 • Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu điện tử không tương tác và cho phép người sử dụng tải về để khai báo sử dụng;
 • Hồ sơ in từ biểu mẫu điện tử không tương tác sau khi khai báo theo quy định được chấp nhận như đối với hồ sơ khai báo trên các biểu mẫu giấy thông thường.


3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 2;
 • Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc khai báo thông tin, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ;
 • Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;
 • Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng;
 • Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Dịch vụ công cấp độ 4 là gì?

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;
 • Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng;
 • Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo quy định về kết quả điện tử của cơ quan chuyên ngành.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo sự thống nhất của người sử dụng và cơ quan cung cấp dịch vụ qua một hoặc nhiều hình thức sau: thông báo trên cổng thông tin điện tử có dịch vụ công trực tuyến; gửi qua chức năng trả kết quả của dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư điện tử của người sử dụng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như: tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng.

Sưu tầm
Các giải pháp ứng phó với rủi ro khi triển khai ERP
Bất cứ khi nào bạn bắt đầu triển khai ERP, đều có những rủi ro cố hữu nào đó liên quan. Trên thực tế, bất kỳ loại dự án chuyển đổi kỹ thuật số nào cũng đều có rủi ro nhất định.  Bài viết này cung cấp các giải pháp giảm thiểu rủi ro khi triển khai ERP, qua đó giúp bạn giảm trách nhiệm pháp lý và tự tin vận hành hệ thống ERP.