Project Scope là gì?
Thuật ngữ Project scope được hiểu là phạm vi dự án, cụm từ này được ghép bởi từ “project” có nghĩa là dự án và “scope” có nghĩa là phạm vi. Phạm vi dự án là một trong bước rất quan trọng để có thể hướng đến hiệu quả của dự án.

Định Nghĩa

Project Scope (phạm vi dự án) là các công việc cần phải thực hiện để tạo ra sản phẩm/dịch vụ hoặc một kết quả với những đặc điểm và tính năng hoạt động đã xác định trước. Kết quả của dự án cung cấp cho khách hàng có thể là sản phẩm, dịch vụ hoặc một bản báo cáo. 

Chú ý: Phạm vi sản phẩm (product scope) khác với phạm vi dự án.
Xem thêmKhác nhau giữa Product Scope và Project Scope 

Ý Nghĩa

Quản lý phạm vi có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công dự án. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xác định phạm vi và kết quả đầu ra của dự án không rõ ràng thường là nhân tố gây trở ngại đến việc thực hiện thành công dự án. 

Các Thành Phần Tạo Thành Project Scope 


Project Scope bao gồm 3 thành phần chính sau:

  • Deliverables/WBS: Danh sách các chức năng (functional requirements) sẽ triển khai trong dự án, trong đó xây dựng cấu trúc chia nhỏ công việc (Work Breakdown Structure - WBS) một cách liên tục các đầu ra và công việc của dự án thành các phần việc nhỏ hơn có thể quản lý được.
  • Schedule/Timeline: Lập kế hoạch và lộ trình phát triển dự án
  • Constraints: Là các ràng buộc làm cơ sở xác định các công việc nằm ngoài phạm vi dự án.

Tùy từng dự án, người quản lý dự án (PM) có thể xác định các thành phần khác như: Tiêu chí nghiệm thu (Project Acceptance Criteria), giả định (Assumptions), các hạng mục ngoài phạm vi (Project Exclusions)...

Tìm hiểu thêm:

Nguồn: TIGOSOFTWARE


Vai trò của xây dựng tài liệu URD đối với thành công của dự án ERP
Tài liệu yêu cầu người dùng hoặc đặc tả yêu cầu người dùng (URD) là tài liệu thường được sử dụng trong công nghệ phần mềm chỉ định những gì người dùng mong đợi phần mềm có thể thực hiện.